REGULAMIN

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Założenia i cele imprezy:

 • Tworzenie utworów słowno-muzycznych, mających realną szansę zaistnienia na polskim rynku muzycznym,
 • Rejestracja materiałów dźwiękowych w przygotowanych do tego studiach nagrań,
 • Podnoszenie poziomu twórczego, wykonawczego i producenckiego,
 • Poszerzanie wiedzy na temat aktualnego rynku muzycznego,
 • Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie prawa autorskiego,
 • Popularyzowanie działań twórczych w kooperacji z innymi twórcami,
 • Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 • Nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami twórczymi.

Termin i miejsce:

 • 11.09.2022 r. – 18.09.2022 r.
 • Domy Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS „Halama” i „Orlik”, ul. Józefa Piłsudskiego 26, 34-500 Zakopane.

Warunki  uczestnictwa:

1. W Songwriting Camp ZAiKS mogą wziąć udział kompozytorzy, autorzy tekstów piosenek, instrumentaliści, wokaliści i producenci.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie min. 2 autorskich utworów, wraz z poprawnie wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.songwritingcamp.pl w zakładce „ZGŁOŚ SIĘ„. Formularz należy nadesłać do dnia 05.07.2022 r. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie zostaną automatycznie odrzucone.

3. O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową do dn. 15.07.2022 r.

4. Dobór uczestników zostanie dokonany przez niezależną, wykwalifikowana komisję powołaną przez Organizatora, zwracającą szczególną uwagę na m.in. kompozycję, aranżację, tekst, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny przesłanych nagrań.

5. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.

6. Każdy zakwalifikowany uczestnik do dnia 22.07.2022 r. dokona wpłaty wpisowego (wpisowe zawiera opłatę za: sesje twórczo-nagraniowe, prelekcje nt. prawa autorskiego, prezentacje nowinek technologicznych z zakresu prac studyjnych, oraz panele dyskusyjne dot. branży muzycznej, koszty noclegów oraz pełnego wyżywienia w czasie wydarzenia) w wysokości 1200 zł na rachunek bankowy Domu Pracy Twórczej „Halama” w Zakopanem :

Konto: 61 1240 6292 1111 0010 3901 4710

z dopiskiem w tytule przelewu „SONGWRITING CAMP ZAKOPANE”.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Songwriting Camp ZAiKS.

7. Organizator wystawia fakturę tytułem udziału w wydarzeniu.

8. Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

9. Organizator zapewnia:

 • profesjonalny sprzęt studyjny do rejestracji materiału dźwiękowego (cztery studia nagrań),
 • doświadczonych producentów,
 • udział gwiazd polskiej estrady w sesjach twórczych i nagraniowych,
 • prelekcje na temat prawa autorskiego,
 • panele dyskusyjne nt. najnowszych zdobyczy technologicznych w zakresie prac studyjnych,
 • pełne wyżywienie w terminie 11 – 18.09.2022 r.,
 • noclegi w terminie 11 – 18.09.2022 r.,
 • przyjazną i komfortową atmosferę twórczą.

9A. W związku z ponoszeniem przez Organizatora – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kosztów pełnego wyżywienia i noclegu uczestnika w terminie 11-18 10.2020, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS dokona zapłaty zaliczki na podatek dochodowy uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Uczestnik dociera na Songwriting Camp ZAiKS  na koszt własny.

11. Uczestnik zobowiązuje się do przyjazdu z własnym instrumentarium, które posłuży w celach nagraniowych.

12. Udział w Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z akceptacją równego podziału procentowego tantiem należnych z tytułu korzystania z utworów stworzonych w ramach trwania imprezy. W podziale tantiem partycypują tylko twórcy konkretnego dzieła (np. 1 piosenka/4 twórców = 25% udziałów każdy)

13. Producent jest włączony do grupy autorów konkretnego dzieła jako współtwórca, na tych samych równych prawach podziału tantiem co uczestnicy i gwiazdy.

14. Udział w Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z imprezą, oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie lub działalnością Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.

15. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.

16. Uczestnik ponosi koszt ew. zniszczeń wynikłych z tytułu celowego działania na szkodę Organizatorów.

17. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatorów lub wskazanych przez nich osób.

18. Udział w Songwriting Camp ZAiKS  jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.