Regulamin uczestnictwa w Songwriting Camp ZAiKS

Organizator:
• Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Założenia i cele imprezy:
• Tworzenie utworów słowno-muzycznych, mających realną szansę zaistnienia na polskim rynku muzycznym,
• Rejestracja materiału dźwiękowego w profesjonalnych studiach nagrań,
• Podnoszenie poziomu twórczego, wykonawczego i producenckiego,
• Poszerzanie wiedzy na temat aktualnego rynku muzycznego,
• Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie prawa autorskiego,
• Popularyzowanie działań twórczych w kooperacji z innymi twórcami,
• Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
• Nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami twórczymi.

Termin i miejsce:
• 11.09.2022 r. – 18.09.2022 r.
• Domy Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS „Halama” i „Orlik”,
ul. Józefa Piłsudskiego 26, 34-500 Zakopane.

Warunki uczestnictwa:
1. W Songwriting Camp ZAiKS (zwanym dalej również: Warsztatami) mogą wziąć udział kompozytorzy, autorzy tekstów piosenek, instrumentaliści, wokaliści i producenci – amatorzy oraz profesjonaliści.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie min. 2 autorskich utworów, wraz z poprawnie wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.songwritingcamp.pl w zakładce „Formularz Zgłoszeniowy„.
3. Formularz należy nadesłać do dnia 05.07.2022 r. Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po wyznaczonym terminie zostaną automatycznie odrzucone.
4. Wysłanie Formularza wymaga zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla osób zgłaszających chęć udziału w Songwriting Camp ZAiKS, a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim polu Formularza. Zebrane dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Warsztatów (w tym naboru), a także w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Warsztatów.
5. O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową oraz telefoniczną do dnia 15.07.2022 r.
6. Dobór uczestników zostanie dokonany przez niezależną, wykwalifikowaną komisję powołaną przez Organizatorów, zwracającą szczególną uwagę na m.in. kompozycję, aranżację, tekst, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny przesłanych nagrań.
7. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.
8. Każdy zakwalifikowany uczestnik do dnia 22.07.2022 r. dokona wpłaty wpisowego w wysokości 1200 zł na rachunek bankowy Domu Pracy Twórczej „Halama” w Zakopanem :
Konto: 61 1240 6292 1111 0010 3901 4710
z dopiskiem w tytule przelewu „SONGWRITING CAMP ZAKOPANE”.
9. Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników .
10. Organizatorzy zapewniają:
• profesjonalny sprzęt studyjny do rejestracji materiału dźwiękowego,
• doświadczonych producentów,
• udział gwiazd polskiej estrady w sesjach twórczych i nagraniowych,
• prelekcje na temat prawa autorskiego,
• panele dyskusyjne na temat szeroko pojętej branży muzycznej,
• prezentacje najnowszych zdobyczy technologicznych w zakresie prac studyjnych,
• pełne wyżywienie w terminie 11.09.2022 r. – 18.09.2022 r.
• noclegi w terminie 11.09.2022 r. – 18.09.2022 r.
• przyjazną i komfortową atmosferę twórczą.
11. Uczestnik dociera na Songwriting Camp ZAiKS na koszt własny.
12. Uczestnik zobowiązuje się do przyjazdu z własnym instrumentarium, które posłuży w celach nagraniowych.
13. Udział w Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z akceptacją równego podziału procentowego tantiem należnych z tytułu korzystania z utworów stworzonych w ramach trwania imprezy. W podziale tantiem partycypują twórcy utworu, w tym jego producent, który jest włączony do grupy autorów konkretnego dzieła jako współtwórca (np. 1 piosenka/4 twórców = 25% udziałów każdy).
14. Udział w Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Warsztatami, oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie lub działalnością Organizatorów. W ten sposób mogą zostać również rozpowszechnione krótkie fragmenty utworów napisanych podczas Warsztatów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.
15. Podczas Songwriting Camp ZAiKS uczestnik zobowiązany jest do:
• udziału we wszystkich zajęciach (sesjach twórczo-nagraniowych, prelekcjach, panelach dyskusyjnych, prezentacjach, warsztatach) przewidzianych programem;
• punktualnego stawiania się na zajęcia;
• dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników;
• zachowania kultury osobistej, a także poszanowania poglądów i przekonań innych uczestników, oraz innych gości wydarzenia;
• przestrzegania czystości na terenie obiektów i przestrzeni, w których realizowany będzie Songwriting Camp ZAiKS;
• bezwzględnego przestrzegania wewnętrznych regulaminów porządkowych obiektów oraz zasad korzystania z powierzonego sprzętu i urządzeń.
• stosowania się do poleceń porządkowych Organizatorów lub wskazanych przez nich osób.
16. Niestawiennictwo uczestnika na którąkolwiek z sesji twórczo-nagraniowych z przyczyn innych niż choroba powoduje wykluczenie go z dalszego udziału w Songwriting Camp ZAiKS. Organizator ma też prawo wykluczyć uczestnika w przypadku nagannego zachowania w czasie trwania wydarzenia.
17. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników w trakcie Songwriting Camp ZAiKS. Organizatorzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za szkody, jakich uczestnik może doznać w związku z celowym nieprzestrzeganiem poleceń Organizatorów lub osób przez nie wskazanych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Warsztatów oraz poza jego terenem.
18. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. Za szkody wyrządzone podczas Songwriting Camp ZAiKS przez uczestnika osobom trzecim, w tym innym uczestnikom, jak również za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do Organizatora lub osób trzecich, odpowiada uczestnik.
19. W związku z obowiązującym od roku 2020 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do aktualnych zasad bezpieczeństwa i zapobiegania zakażeniom COVID-19 obowiązujących osoby przebywające w Domach Pracy Twórczej. Zasady są dostępne i na bieżąco aktualizowane pod adresem: https://zaiks.org.pl/dla-autorow/pracuj-i-wypoczywaj-w-domach-pracy-tworczej
20. Udział w Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu uczestnictwa.