Regulamin uczestnictwa w Songwriting Camp Poland

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Songwriting Camp Poland 2023

 

Organizator:

 • Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, ul. Zwycięstwa 14, 57-540 Lądek-Zdrój, NIP: 8811499233, REGON: 369912844 00000 – Wydział Songwriting Camp Poland.

 

Założenia i cele imprezy:

 • Tworzenie utworów słownych i muzycznych oraz słowno-muzycznych, mających realną szansę zaistnienia na polskim rynku muzycznym,
 • Rejestracja materiału dźwiękowego w profesjonalnych studiach nagrań,
 • Podnoszenie poziomu twórczego, wykonawczego i producenckiego,
 • Poszerzanie wiedzy na temat aktualnego rynku muzycznego,
 • Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie prawa autorskiego,
 • Popularyzowanie działań twórczych w kooperacji z innymi twórcami,
 • Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 • Nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami twórczymi.

 

Termin i miejsce:

 • 01.10.2023 r. – 08.10.2023 r.
 • Chata Morgana
  Jastrowiec 15
  59-420 Bolków

 

Warunki  uczestnictwa:

 1. W warsztatach Songwriting Camp Poland (zwanym dalej również: Campem) mogą wziąć udział kompozytorzy, autorzy tekstów piosenek, instrumentaliści, wokaliści i producenci – amatorzy oraz profesjonaliści.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie min. 2 autorskich utworów, wraz z poprawnie wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.songwritingcamp.plw zakładce „Formularz Zgłoszeniowy”.
 3. Formularz należy nadesłać do dnia 20.08.2023 r. Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po wyznaczonym terminie zostaną automatycznie odrzucone.
 4. Wysłanie Formularza wymaga zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla osób zgłaszających chęć udziału w warsztatach Songwriting Camp Poland, a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim polu Formularza. Zebrane dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Campu (w tym naboru), a także w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Campu.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową oraz telefoniczną do dnia 01.09.2023 r.
 6. Dobór uczestników zostanie dokonany przez niezależną, wykwalifikowaną komisję powołaną przez Organizatorów, zwracającą szczególną uwagę na m.in. kompozycję, aranżację, tekst, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny przesłanych nagrań.
 7. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.
 8. Każdy zakwalifikowany uczestnik do dnia 15.09.2023 r. dokona wpłaty wpisowego w wysokości 2200 zł na rachunek bankowy wskazany drogą mailową przez organizatora,
 9. Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników .
 10. Organizatorzy zapewniają:
 • profesjonalny sprzęt studyjny do rejestracji materiału dźwiękowego,
 • doświadczonych producentów,
 • udział gwiazd polskiej estrady w sesjach twórczych i nagraniowych,
 • prelekcje na temat prawa autorskiego,
 • panele dyskusyjne na temat szeroko pojętej branży muzycznej,
 • prezentacje najnowszych zdobyczy technologicznych w zakresie prac studyjnych,
 • pełne wyżywienie w terminie 01.10.2023 r. – 08.10.2023 r.
 • noclegi w terminie 01.10.2023 r. – 08.10.2023 r.
 • przyjazną i komfortową atmosferę twórczą.
 1. Uczestnik dociera na warsztaty Songwriting Camp Poland na koszt własny.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przyjazdu z własnym instrumentarium, które posłuży w celach nagraniowych.
 3. Udział w warsztatach Songwriting Camp Poland jest równoznaczny z akceptacją równego podziału procentowego tantiem należnych z tytułu korzystania z utworów stworzonych w ramach trwania imprezy. W podziale tantiem partycypują twórcy utworu, w tym jego producent, który jest włączony do grupy autorów konkretnego dzieła jako współtwórca (np. 1 piosenka/4 twórców = 25% udziałów każdy).
 4. Udział w warsztatach Songwriting Camp Poland jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Warsztatami, oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie lub działalnością Organizatorów. W ten sposób mogą zostać również rozpowszechnione krótkie fragmenty utworów napisanych podczas Campu.  Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.
 5. Podczas warsztatów Songwriting Camp Poland uczestnik zobowiązany jest do:
 • udziału we wszystkich zajęciach (sesjach twórczo-nagraniowych, prelekcjach, panelach dyskusyjnych, prezentacjach, warsztatach) przewidzianych programem;
 • punktualnego stawiania się na zajęcia;
 • dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników;
 • zachowania kultury osobistej, a także poszanowania poglądów i przekonań innych uczestników, oraz innych gości wydarzenia;
 • przestrzegania czystości na terenie obiektów i przestrzeni, w których realizowane będą warsztaty Songwriting Camp Poland;
 • bezwzględnego przestrzegania wewnętrznych regulaminów porządkowych obiektów oraz zasad korzystania z powierzonego sprzętu i urządzeń.
 • stosowania się do poleceń porządkowych Organizatorów lub wskazanych przez nich osób.
 1. Niestawiennictwo uczestnika na którąkolwiek z sesji twórczo-nagraniowych z przyczyn innych niż choroba czy siła wyższa, powoduje wykluczenie go z dalszego udziału w warsztatach Songwriting Camp Poland. Organizator ma też prawo wykluczyć uczestnika w przypadku nagannego zachowania w czasie trwania wydarzenia.
 2. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników w trakcie warsztatów Songwriting Camp Poland. Organizatorzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za szkody, jakich uczestnik może doznać w związku z celowym nieprzestrzeganiem poleceń Organizatorów lub osób przez nie wskazanych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Campu oraz poza jego terenem.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. Za szkody wyrządzone podczas warsztatów Songwriting Camp Poland przez uczestnika osobom trzecim, w tym innym uczestnikom, jak również za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do Organizatora lub osób trzecich, odpowiada uczestnik.
 4. Udział w warsztatach Songwriting Camp Poland jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu uczestnictwa.