REGULAMIN MINI SONGWRITING CAMP ZAiKS

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Agencja Muzyczna Kapibara – Mobilne Studio Nagrań

 

Założenia i cele imprezy:

 • Tworzenie utworów słowno-muzycznych, mających realną szansę zaistnienia na polskim rynku muzycznym,
 • Rejestracja materiału dźwiękowego w profesjonalnym studio nagrań,
 • Podnoszenie poziomu twórczego, wykonawczego i producenckiego,
 • Poszerzanie wiedzy na temat aktualnego rynku muzycznego,
 • Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie prawa autorskiego,
 • Popularyzowanie działań twórczych w kooperacji z innymi twórcami,
 • Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 • Nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami twórczymi.

 

Termin i miejsce:

 • 25.11.2021 – 28.11. 2021 r.
 • Farmazon Studio, ul. Spokojna 1, 64 – 553 Mieściska.

 

Warunki  uczestnictwa:

 

 1. W MiNi Songwriting Camp ZAiKS mogą wziąć udział kompozytorzy, autorzy tekstów piosenek, instrumentaliści, wokaliści i producenci – amatorzy oraz profesjonaliści.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie min. 2 autorskich utworów, wraz z poprawnie wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie www.minisongwritingcamp.pl w zakładce “Zgłoś się“. Formularz należy nadesłać do dnia 22.10.2021 r. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie zostaną automatycznie odrzucone.
 3. O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową do dnia 30.10.2021 roku.
 4. Dobór uczestników zostanie dokonany przez niezależną, wykwalifikowaną komisję powołaną przez Organizatora, zwracającą szczególną uwagę na m.in. kompozycję, aranżację, tekst, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny przesłanych nagrań.
 5. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.
 6. Każdy zakwalifikowany uczestnik do dnia 08.11.2021 roku dokona wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł (trzysta złotych) na rachunek bankowy:

Agencja Muzyczna Kapibara – Mobilne Studio Nagrań

Zwycięstwa 23/2, 57-540, Lądek Zdrój

NIP: 8811462141  REGON: 382170602

Numer konta bankowego: 50 1020 5558 1111 1394 8420 0031 | PKO Bank Polski

 

 1. Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w MiNi Songwriting Camp ZAiKS.

 

 1. Organizator zapewnia:
 • profesjonalny sprzęt studyjny do rejestracji materiału dźwiękowego,
 • doświadczonego producenta,
 • udział gwiazdy polskiej sceny muzycznej w sesjach twórczych i nagraniowych,
 • cztery 4-godzinne sesje twórczo-nagraniowe, w tym video live session z udziałem gwiazdy wydarzenia,
 • pełne wyżywienie w terminie 25.11.2021 – 28.11.2021 r.,
 • noclegi w terminie 25.11.2021 – 28.11.2021 r.,
 • przyjazną i komfortową atmosferę twórczą.
 1. Uczestnik dociera naMiNi Songwriting Camp ZAiKS na koszt własny.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przyjazdu z własnym instrumentarium, które posłuży w celach nagraniowych.
 2. Udział w MiNi Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z akceptacją równego podziału procentowego tantiem należnych z tytułu korzystania z utworów stworzonych w ramach trwania imprezy. W podziale tantiem partycypują twórcy utworu, w tym jego producent, który jest włączony do grupy autorów konkretnego dzieła jako współtwórca (np. 1 piosenka/4 twórców = 25% udziałów każdy).
 3. Udział w MiNi Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z imprezą, oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie lub działalnością Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich uczestnik może doznać w związku z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia oraz poza jego terenem.
 2. Uczestnik ponosi koszt ew. zniszczeń wynikłych z celowego działania na szkodę Organizatorów.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatorów lub wskazanych przez nich osób.
 4. Niestawiennictwo uczestnika na którąkolwiek z sesji twórczo – nagraniowych
  z przyczyn innych niż choroba powoduje wykluczenie go z dalszego uczestnictwa w MiNi Songwriting Camp ZAiKS.
 5. Udział w MiNi Songwriting Camp ZAiKS jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszych warunków uczestnictwa.

KONTAKT

mini.songwritingcamp@zaiks.pl

tel. +48 517 486 108